Saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta jaunajiem noteikumiem Nr.1523 un Nr.1462, bērnus vecumā no 1,5 gadiem līdz pamatizglītības uzsākšanai var pieteikt valsts līdzfinansējuma saņemšanai no pašvaldības un valsts.
Ministru kabineta noteikumu Nr.1523 8. punkts par pašvaldības atbalstu un Nr.1462 13. punkts par valsts atbalstu paredz, ka pašvaldības un valsts līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns nav bijis skolā neattaisnotu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienām, kad bērns ir apmeklējis skolu.

Attaisnojoši iemesli ir:
1) bērna neierašanās skolā sakarā ar slimību, ko apstiprina izziņa no ģimenes ārsta;
2) bērna neierašanās skolā, ja bērna vecāki pirms plānotās prombūtnes par to ir rakstiski informējuši skolu *.
* Ja bērna vecāki informē skolu ar rakstisku paziņojumu, jāņem vērā, ka šāda veida attaisnota prombūtne nedrīkst pārsniegt divus mēnešus (44 darba dienas) kalendārā gada laikā (pārsniedzot divus mēnešus, neierašanās skolā tiek uzskatīta par neattaisnotu).
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1462, valsts līdzfinansējums tiek piedāvāts, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai kādā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pēc bērna deklarētās dzīvesvietas, taču viņš tajā nemācās.