Mācību priekšmetu un mācību stundu plāns.

 

Izglītības jomas un mācību priekšmeti 1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl.
Valoda
Latviešu valoda 4 6 6 5 5 4
Pirmā svešvaloda*  5  1 3 3 3 3
Otrā svešvaloda 2
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika 4 4 4 5 5 5
Informātika 1 1
Dabaszinības 1 1 2 1 1 2
Bioloģija
Fizika
Ķīmija
Ģeogrāfija
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vēsture 1
Pasaules vēsture 1
Sociālās zinības 1 1 1 1 1 2
Ētika / Kristīgā mācība 1 1 1
Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1 1 1 2
Sports 2 2 2 2 2 2
Māksla
Literatūra 1 2 2
Mūzika 2 2 2 2 2 2
Vizuālā māksla 2 2 2 1 1 1
Mācību stundas izglītības iestādes izvēlei** 1 2 0 4 4 0
Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā 22 23 24 26 28 30